Nasze Cele - Wizja - Misja

1. Nasze Przedszkole

Przedszkole Nr 58 w Bydgoszczy jest placówką publiczną prowadzoną przez Urząd Miasta Bydgoszczy.
Zlokalizowane jest na peryferiach miasta w dzielnicy Jachcice przy ul. Niecałej 20. Położenia przedszkola (w niewielkim oddaleniu od lasu) sprzyja poznawaniu zjawisk przyrodniczych z uwzględnieniem zagadnień ekologii.

Przedszkole zapewnia dzieciom nie tylko wychowanie i nauczanie przewidziane podstawą programową, poczucie bezpieczeństwa i poszanowanie ich praw, ale także oferuje zajęcia artystyczne, stymulujące rozwój fizyczny oraz kształtujące postawę społeczną. Dążąc do utworzenia oddziałów integracyjnych przedszkole wspiera rozwój indywidualny każdego dziecka bez względu na stopień jego sprawności psychofizycznej. Placówka stwarza również warunki do osiągnięcia przez dzieci dojrzałości szkolnej z uwzględnieniem indywidualnego tempa rozwoju, w atmosferze akceptacji i zrozumienia.

Dla zapewnienia optymalnych warunków pobytu wszystkich dzieci w przedszkolu, zorganizowanych jest 5 oddziałów obejmujących 4 grupy wiekowe.

Przedszkole mieści się w wolnostojącym, parterowym budynku zbudowanym w 1980 roku i od początku funkcjonującym jako placówka przeznaczona dla najmłodszych. W budynku mieści się 5 przestronnych sal i duży holl. Sale są funkcjonalne, przytulnie i bezpiecznie urządzone, wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne i sprzęt do zabaw i gier. Przy budynku znajduje się duży ogród z urządzonym, ekologicznym placem zabaw dla dzieci.

Wyspecjalizowana, kompetentna kadra pedagogiczna stanowi jeden z podstawowych warunków efektywnej pracy przedszkola. Nauczycielki stwarzają sytuacje edukacyjne, których organizacja wymaga aktywności dziecka i dostosowania do jego zainteresowań i umiejętności. Ustawiczne doskonalenie stanowi jedno z priorytetowych zadań realizowanych przez nauczycieli i dyrektora placówki.

Nauczycielki stosują w swojej pracy twórcze i aktywne metody, formy i techniki umożliwiające dziecku uczenie się poprzez odkrywanie, przeżywanie, działanie i przyswajanie, do których należą między innymi: Metoda Projektów, Metoda Ruchu Rozwijającego V. Sherborne, treningi twórczości, Metoda Dobrego Startu, Gimnastyka Umysłu- Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona, metody wynikające z założeń pedagogiki zabawy.

W swojej pracy staramy się dbać o jak najlepsze kontakty pomiędzy dziećmi, rodzicami i pracownikami, miłą atmosferę i pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku.


2. System Wartości

Wartości uniwersalne to: piękno, dobro, prawda i miłość. Z tych wartości wynikają normy postępowania etycznego, które przyswojone we wczesnym dzieciństwie wywierają największy wpływ na decyzje człowieka w wieku późniejszym.

We wspólnym działaniu nauczyciel i dziecko ( a także rodzice) kierują się wartościami wyrażającymi się dążeniem do:

 • czynienia dobra, uczciwości, prawdomówności;
 • poznania prawdy, odkrywania rzeczywistości;
 • respektowania wolności, godności własnej i drugiego człowieka, tolerancji, solidarności;
 • poszukiwań i admirowania piękna.

Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy i miłości należy rozpatrywać, uwzględniając relacje między:

 • prawdą a fałszem ( wartościami logiczno- poznawczymi);
 • dobrem a złem (wartościami etycznymi);
 • pięknem a brzydotą (wartościami estetycznymi).

Jednym ze sposobów wprowadzania dziecka w świat wartości jest baśń. Proponuje ona wzorce moralne, mówi, co dobre, a co złe, pomaga w rozpoznawaniu własnych emocji, trudności, konfliktów wewnętrznych, które dziecko przeżywa. Baśnie pobudzają do wczuwania się w emocje, których doświadczają główne postaci- dzieci stają się wrażliwsze na zło, niesprawiedliwość, ból.

Ogromne znaczenie mają również różne działania dzieci (związane z przeżywaniem) na podstawie baśni, np. zabawy dramowe, teatralne, odgrywanie ról, improwizacje plastyczno- muzyczno- ruchowe.

Do innych działań związanych z tworzeniem otoczenia sprzyjającego rozumieniu i przeżywaniu wartości uniwersalnych należą:

 • celebrowanie tradycji rodzinnych i świątecznych,
 • wdrażanie programów edukacji prozdrowotnej, ekologicznej,
 • kreowanie tożsamości regionalnej ( duma z bycia Polakiem, mieszkańcem ziemi kujawskiej)
 • budzenie poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za siebie, działania swoje i innych,
 • wprowadzanie dziecka w kolejne etapy edukacji zdecydowanie, pewnie, bez lęku ( osiąganie pełnej dojrzałości szkolnej).

3. Wizja

Nasze przedszkole jest nowoczesną, przyjazną placówką, w którym najważniejszą wartością jest dobro dziecka, jego wszechstronny rozwój na miarę indywidualnych możliwości i jak najlepsze przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom.

Nasz program pracy wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczej, który ukierunkowany jest na potrzeby dziecka realizujemy we współpracy z rodzicami, którzy są współautorami życia przedszkola.

Kadra pedagogiczna, która czuwa nad rozwojem dzieci ustawicznie doskonali posiadane umiejętności, w swojej pracy stosuje nowoczesne metody i formy, a także opracowane przez siebie innowacje pedagogiczne.

Nasze przedszkole jest placówką bezpieczną, w której dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, również korzystając z oferty zajęć dodatkowych.

Przedszkole aktywnie współdziała ze środowiskiem lokalnym i promuje swoje osiągnięcia.


4. Misja Przedszkola

W naszym przedszkolu dzieci znają i cenią środowisko, w którym żyją- swój dom, przedszkole, dzielnicę, rodzinne miasto Bydgoszcz, region kujawski i jego kulturę, a także naszą ojczyznę- Polskę, która jest jednym z krajów Europy i świata.

Nasze dzieci poznają znaczenie pojęcia "dziedzictwo kulturowe" i otwierają się na jego wartości.

Dzieci mają również poczucie więzi z najbliższym otoczeniem oraz zdobywają podstawy poczucia przynależności do swojego kraju i narodu.

Staramy się, aby wszystkie dzieci w bezpiecznym przedszkolu, wśród życzliwych ludzi czuły się akceptowane i szczęśliwe.

Top
Używamy plików cookies, aby poprawić naszą stronę internetową. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej oznacza ich akceptację. Więcej ...