Programy

Programy które realizujemy.

Praca dydaktyczno-wychowawcza w Przedszkolu nr 58 oparta jest na:

 • Podstawie programowej wychowania przedszkolnego
 • Programie wychowania przedszkolnego Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości - WSiP
 • Programie edukacji emocjonalnej "Przyjaciele Zippiego"

Program wychowania przedszkolnego w oparciu o który teraz pracujemy

Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości.

zawiera szczegółowe cele i treści kształcenia odnoszące się do osiągnięć dziecka na koniec edukacji przedszkolnej w czterech obszarach podstawy programowej: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. W programie zostały podane przykładowe treści edukacyjne związane z wychowaniem przez wartości.
Program uwzględnia pracę w grupach zróżnicowanych wiekowo, omawia także zagadnienia związane z indywidualizacją nauczania oraz organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W publikacji są opisane narzędzia monitorowania realizacji podstawy programowej i wskazówki dotyczące prowadzenia obserwacji pedagogicznych.

 
Witamy w świecie wartości – witamy na Planecie dzieci !
Planeta dzieci to wyjątkowe miejsce dla wszystkich, dla których ważne są prawda, dobro, piękno, szacunek do ludzi i przyrody oraz idee kształtujące pozytywny stosunek do świata.
Wartości, które łączą ludzi, tworzą najlepsze środowisko do wszechstronnego i kreatywnego rozwoju, dają dobry start w dorosłe życie.
 
 
Planeta dzieci to zrównoważony rozwój dziecka
i realizacja podstawy programowej we wszystkich grupach wiekowych w przedszkolu:
 
 • wychowanie w duchu wartości,
 • nowoczesna odsłona Metody Dobrego Startu,
 • atrakcyjne zabawy z kodowaniem,
 • przestrzeń nowych możliwości dzięki materiałom multimedialnym i aplikacji Multiplaneta.

  Naszym głównym mottem pracy jest: "Uczymy się poprzez zabawę, bo rozwijając umiejętności rozwijamy możliwości."  Nasze cele :

  • dzieci poprzez zabawę zdobywają nowe informacje,
  • tworzą i stosują je we własnych działaniach,
  • współdziałają z innymi dziećmi w zespołowym zdobywaniu wiadomości i umiejętności,
  • rozwijają swe uzdolnienia i zainteresowania.

  W bieżącym roku szkolnym kładziemy nacisk na:

  1. wspieranie tkwiących w każdym dziecku zdolności tak, aby wyzwolić u nim ciekawość świata, wrażliwość, wyobraźnię poprzez aktywność językową, teatralną, muzyczna, ruchową i plastyczną poprzez stosowanie metod aktywizujących: metody muzyczno-ruchowej C. Orffa, MRR V. Sherborne, metody aktywnego słuchania muzyki B. Strauss, metod pedagogiki zabawy, metod "Klanzy", metody kinezjologii P. Denissona itp.
  2. rozwijanie u dzieci umiejętności kluczowych poprzez stawianie ich w sytuacjach mobilizujących do twórczego myślenia, rozwiązywania problemów i twórczej postawy - postawy badacza
  3. wzbudzanie w wychowankach poczucia przynależności regionalnej, narodowej i europejskiej.
  4. kształtowanie w wychowankach sprawności fizycznej na miarę swych możliwości, sportowej postawy, wdrażanie do dbałości o własne zdrowie oraz zachowań proekologicznych.
  5. wprowadzanie dzieci w system pożądanych zachowań, zapewnienie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego wychowanka, poprawa jakości pracy wychowawczej, uwzględnienie potrzeb społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników.


  Przyjaciele Zippiego


  Przyjaciele Zippiego


  Przyjaciele Zippiego, to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale wspiera zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Jest to cykl 24 spotkań, realizowanych w najstarszych grupach przedszkolnych oraz w pierwszych klasach szkół podstawowych, w oparciu o bardzo starannie opracowane materiały.

  W naszym przedszkolu biorą w nim udział dzieci 5 i 6-letnie.


  Program uczy:

  • różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami,
  • wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu,
  • doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi,
  • wspiera rozwój emocjonalny małych dzieci.

  Program w czasie sześciu lat próby był gruntownie badany i oceniany, aż powstała jego obecna, jednolita wersja, która jest realizowana w 16 krajach na całym świecie. Program jest realizowany również na terenie całej Polski od 2005 roku. Jest bardzo dobrze oceniany przez rodziców, którzy mieli okazję zaobserwować przemiany swojego dziecka, ale też pochylić się nad jego problemami.

  Program został zbudowany na założeniu, że małe dzieci można nauczyć radzenia sobie z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym, korzystając z tych umiejętności. Wiek 5-7 lat, to okres rozwojowy, któremu towarzyszy wiele zmian, ogromne tempo uczenia się i nabywania nowych kompetencji. Jest to również etap przekraczania progu szkolnego.

  Program "Przyjaciele Zippiego" uczy dzieci, jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami, jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować w grupie. Jest to jedyny program, w którym z małymi dziećmi rozmawia się na temat śmierci i uczuć, jakie towarzyszą nam w sytuacji utraty kogoś bliskiego.

  Realizując zajęcia, nie mówimy dzieciom, co mają robić, ani: "To rozwiązanie jest dobre a tamto złe". Natomiast zachęcamy dzieci do analizowania sytuacji życiowych i zastanawiania się nad możliwościami postępowania w tych sytuacjach. Pokazuje także, jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość, jak również jak ważne jest słuchanie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile. Dzieci dowiadują się, że potrafią znaleźć rozwiązanie, że warto i można prosić o pomoc, a także uczą się okazywać pomoc innym.

  W trakcie zajęć pojawia się wiele okazji do zabawy, ćwiczeń i rozmów o sprawach bliskich i ważnych na tym etapie życia, o przyjaźni, o zmianach jakie zachodzą w nas i wokół nas, o sukcesach i porażkach oraz sposobach radzenia sobie z trudnościami.


  Program "Przyjaciele Zippiego" dostarcza wielu okazji do:

  • ćwiczenia umiejętności skutecznego wypowiadania się,
  • słuchania innych,
  • nauki mówienia "przepraszam" i proszenia innych o pomoc,
  • nawiązywania przyjaźni i niesienia pomocy innym,
  • rozwiązywania problemów i konfliktów,
  • wyposaża w umiejętności radzenia sobie z trudnościami, ze stratą i zmianą.

  Każda część zawiera odrębne opowiadanie. Opowiadania prezentują bohaterów w okolicznościach dobrze znanych małym dzieciom takich jak: przyjaźnienie się, zdobywanie i tracenie przyjaciół, prześladowanie, radzenie sobie ze zmianą i stratą. Każde opowiadanie jest zilustrowane przy pomocy zestawu barwnych obrazków i uzupełnione zadaniami takimi jak rysowanie, odgrywanie ról i zabawy.


  Program uczy dzieci:

  • Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać
  • Jak mówić to, co chce się powiedzieć
  • Jak słuchać uważnie
  • Jak prosić o pomoc
  • Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie
  • Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem
  • Jak mówić przepraszam
  • Jak radzić sobie z prześladowaniem
  • Jak rozwiązywać konflikty
  • Jak radzić sobie ze zmianą i stratą, miedzy innymi ze śmiercią
  • Jak adaptować się do nowych sytuacji
  • Jak pomagać innym
Top
Używamy plików cookies, aby poprawić naszą stronę internetową. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej oznacza ich akceptację. Więcej ...